ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : 03-844-5244

บริษัท โฟร์ซันส์ อีสเทิร์น สตีล จำกัด

     ดำเนินกิจการด้านประมูลซื้อ-ขาย เศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม  รับซื้อ-ประมูลเศษเหล็กทั่วประเทศ รับซื้อเหล็กราคาสูง รับประมูลเศษเหล็ก รับซื้อเศษอลูมิเนียม ทองแดง ลวดทองแดง รับซื้อเศษเหล็กหนา เศษเหล็กปั๊ม เศษเหล็กทั่วไป เศษโลหะทุกชนิด ขี้กลึง ขี้กลึงเหนียว และเศษวัสดุอื่นๆ เป็นเวลากว่า 20 ปี ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทต่างๆมาโดยตลอดอีกทั้งบริษัทฯมีความมุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศ ทางด้านการบริหารจัดการ ให้มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

     บริษัท ฯ มุ่งมั่น พัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐาน พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกบุคลากรให้ยึดมั่นในเป้าหมายร่วมกับองค์กร พนักงานทุกคนในบริษัท เป็นเจ้าของร่วมกัน ร่วมรับผิดชอบ ร่วมสร้างความเจริญ สร้างความมั่นคงความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในด้านบุคลากร บุคลากร ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร เมื่อองค์กรเจริญ และพัฒนา เราจึงพัฒนาบุคลากร โดยเป็นการพัฒนาด้านจิตใจ ปลูกจิตสำนึก และ ยึดหลักคุณธรรม ธรรมะในการดำรงชีวิต พร้อมทั้งสร้างเป้าหมายร่วมกัน ทำงานกันเป็นทีม การทำธุรกิจ เราทำเพื่ออะไร ถ้าเพื่อตัวเอง คือ การแสวงหาผลกำไร "เม็ดเงิน"

     แต่เราทำเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า ในความเห็นส่วนตัว การทำธุรกิจที่หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว เป็นธุรกิจที่ไม่ยั่งยืน เราจึงสร้างผลกำไรควบคู่ไปกับการตอบสนองความต้องการของลูกค้าไปพร้อมๆ กัน ผลกำไรที่เราต้องการ คือ การทำงานร่วมกันระยะยาว ไม่ใช่ผลกำไรที่เป็นแค่ "เม็ดเงิน" แต่เป็นการดูแลธุรกิจของเราเสมือนเป็นเจ้าของที่รักษาผลประโยชน์ให้กับลูกค้าทุกคน

 

 

วิสัยทัศน์ (VISION)
เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นทำงานอย่างมีออาชีพ เชี่ยวชาญงานที่ทำ มุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ (MISSION)
1. มีการพัฒนาบุคลากร โดยการฝึกอบรมจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร
2. มีการส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม
3. มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
4. มีการบริหารจัดการที่ดีเลิศ เกิดจากความเชี่ยวชาญและมุ่งมั่นของมืออาชีพ
5. รักษาทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถ รักษาสิ่งแวดล้อม คืนกำไรสู่สังคม

 


"มุ่งมั่นทำงานอย่างมืออาชีพ เชี่ยวชาญงานที่ทำ มุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง"
"มีคุณธรรม เลิศล้ำด้วยหลักการ องค์กร ก้าวหน้า ก้าวไปไกล บุคลากร ร่วมใจพัฒนา"